Proffice

biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

O nas

Naszym motto jest: “Nie ilość, lecz jakość”.

Dzięki niemu mamy czas dla wszystkich swoich klientów. Jeśli zdecydujesz się zostać jednym z nich, dołożymy wszelkich starań, żebyś był zadowolony z efektów współpracy i utwierdził się w przekonaniu, że podjąłeś słuszną decyzję.

Oferujemy pomoc w sprzedaży, kupnie, najmie i wynajmie wszelkiego typu nieruchomości, a także w ich profesjonalnej wycenie i uzyskaniu korzystnych kredytów na ich zakup. Specjalizujemy się w obsłudze firm zagranicznych inwestujących na terenie Dolnego Śląska. Posiadamy licencję zawodową nr 3941, uprawniającą do wykonywani działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz uprawnienia zawodowe nr 4587 w zakresie szacowania nieruchomości wraz z prawem wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Zajmujemy się również specjalistycznym doradztwem w zakresie analiz inwestycji rynku nieruchomości obejmującym m.in.:

 • opracowania analiz Due Diligence
 • opracowania biznes planów dla inwestycji z rynku nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości do celów marketingowych i innych
 • analizy dochodów z nieruchomości - PGI, EGI, NOI
 • analizy i obliczanie zdyskontowanych strumieni dochodów (Cash Flow) z nieruchomości
 • określanie wartości bieżącej spodziewanych przepływów pieniężnych
 • szacowanie wartości rezydualnej
 • określanie rodzaju ryzyk
 • analizy i obliczanie wysokości stóp procentowych
 • szacowanie wysokości nakładów kapitałowych

Należymy do:

 • Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON
 • Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - “The Polish Federation of Valuers' Associations”
 • Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Stosujemy Kartę Praw Klienta.

Logo Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Logo Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON
Logo Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Oferty prezentowane na naszej stronie nie są „ofertami” w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1A i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku z prowadzoną korespondencją e-mail, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Proffice Nieruchomości Iwona Dubińska-Pachołek NIP 899-162-64-13

adres e-mail:biuro@proffice.com.pl, tel. 502 340 605

Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się w oparciu o podstawę prawną wynikającą z obowiązku należytego wykonania przez nas usługi pośrednictwa, która na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora wymaga promocji i innych, szerzej pojętych działań marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta;

Przy przetwarzaniu danych kierujemy się zasadą ograniczenia celu (dane osobowe gromadzone są wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, o których mowa wyżej) i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe naszych Klientów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie są profilowane. Obowiązuje nas również zasada integralności i poufności (dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem).

Kierujemy się zasadą ograniczenia przechowywania danych (dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane - z uwzględnieniem celów marketingowych oraz archiwalnych - wyłącznie w przypadkach wynikających z potrzeby prawnej, w celu udokumentowania faktów - na wypadek dochodzenia lub obrony przed roszczeniami). Maksymalny okres przechowywania danych to 10 lat. Naszym Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych: (1) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (3) prawo do przeniesienia danych, (4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie - o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, (5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). O ile zdecydujesz się zostać Klientem naszego biura - uprzejmie informujemy, że udostępnienie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy pośrednictwa oraz wdrożenia przez nas wszelkich koniecznych czynności, w celu należytego i starannego wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z zawartej umowy.